Projekt EMME
Wpisany przez Administrator

Projekt ma na celu wnieść swój wkład w tym temacie, wykorzystując doświadczenie nabyte w ramach projektu Emme, finansowanego w ramach programu LLP - Leonardo da Vinci Transfer Innowacji.

Projekt EMME wynikał z chęci przekazania inicjatywy Forum Zarządzania, które jest włoskim projektem analizy, dogłębnego badania i upowszechniania kultury zarządzania, w krajach innych niż Włochy, mianowicie w Grecji, Hiszpanii i Rumunii, z zamiarem dostosowania modelu do różnych kontekstów i obszarów. Struktura Forum Zarządzania opiera się na czterech obszarach działalności makro i produktów pokrewnych: badania, analizy, dobre praktyki i rozpowszechnianie.

Transfer pozwala na:

• zapewnienie terytorialnej kontekstualizacji stylów zarządzania;

• zdefiniowanie silnych i słabych punktów kompetencji, które menedżerowie innowacyjnych MŚP muszą posiadać w celu podnoszenia konkurencyjności i zapewnienia sukcesu swojej organizacji i rozwoju lokalnego;

• określenie narzędzi i metod ustawicznego kształcenia menedżerów i osiągniętych wyników.

Kolejnym krokiem, po określeniu kompetencji, które menedżerowie innowacyjnych MŚP powinni posiadać, uznawanie, zatwierdzanie i certyfikacja kompetencji menedżerskich w MŚP, osiągniętych w wyniku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, ma na celu włączenie do model Emme procesu uczenia się przez całe życie, który nadaje wartość wszystkim doświadczeniom zawodowego i osobistego rozwoju menedżerów MŚP w Europie.

Projekt zamierza zbierać, klasyfikować i rozwijać innowacyjne europejskie podejścia w dziedzinie certyfikacji kompetencji menedżerskich, ze świadomością, że większość kompetencji menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw wynika z procesu nieformalnego uczenia się. Co więcej, zamierza opracować i przetestować narzędzie samooceny jako uzupełnienie certyfikacji kompetencji.