About us

Projekt CREDNET - Sieć dla akredytacji umiejętności menedżerskich to ponadnarodowa sieć, finansowana przez Program "Uczenie się przez całe życie" (Leonardo da Vinci-sieci), która przewiduje wspólne ramy do uznawania i walidacji kompetencji i kwalifikacji związanych z przedsiębiorczością i umiejętnościami menedżerskimi zdobytymi w edukacji pozaformalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie metodologii certyfikacji i kryteriów, które mają potwierdzić nieformalne uczenie się, szczególnie ze względu na wiarygodność i uznanie ustalonych kompetencji.


To pomoże firmom rozszerzyć możliwości stosowania procedur uznawania i rozwój ram legislacyjnych w tym zakresie. Przewiduje się, menedżerowie będą bardziej zaangażowani w działalność innowacyjną,a firmy zwiększą swoją konkurencyjność.

W skład konsorcjum wchodzi 8 partnerów z 7 krajów (Grecja, Cypr, Włochy, Słowenia, Polska, Łotwa i Rumunia) wśród nich znajdują się: MŚP, Inkubator, Stowarzyszenie MŚP, Dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych oraz Krajowe instytucje ds. uznawania kwalifikacji.