Valsts profesionālās izglītības un mācību institūts ir valsts institūcija, ko nodibināja 1995. gadā. Tā dibinātājs bija Slovēnijas valdība un līdzdibinātāji bija Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Slovēnijas Amatniecības kamera. Centrs veic pētniecības, attīstības un konsultāciju darbu, un tas ir arī centrālā vieta, kurā saplūst, tiek koordinētas un apvienotas valsts un profesionālās un tehniskās izglītības sociālo partneru intereses. Centrs pēta attīstības tendences darba tirgos un sagatavo profesiju aprakstus un uz kompetenci balstītus profesiju standartus, kas kalpo par pamatu profesionālās un tehniskās izglītības programmu sagatavošanai un valsts profesionālo kvalifikāciju sertifikācijai. Centrs izstrādā metodiku un sagatavo modernas uz moduļu-sistēmu balstītas īstermiņa izglītības programmas, vidējās izglītības, kā arī arodizglītības programmas pēc vidējās izglītības ieguves. Citi galvenie darbības veidi ietver izglītības programmu ieviešanu un uzraudzību, vidusskolas un arodvidusskolas beigšanas eksāmenu novērtēšanu, kā arī jaunu metodisku un didaktisku zināšanu, mācīšanās un mācīšanas koncepciju izstrādāšanu. Centrs ir arī valsts profesionālās kvalifikācijas Nacionālais atsauces punkts. Tādējādi Centrs sniedz ieskatu valsts kvalifikāciju ietvarstruktūrā un saskaņā ar ES ieteikumiem tas sniedz būtisku informāciju profesionālās kvalifikācijas caurspīdīgumam. Centrs sadarbojas ar ES organizācijām, un tas ir arī CEDEFOP TT-tīkla, Eiropas skolotāju un skolotāju izglītotāju tīkla atsauces punkts. Centrs aktīvi iesaistās Slovēnijas Nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūras izveidē. Iestādes pārstāvis piedalās EKI deskriptoru izstrādes ekspertu grupas darbā. Centrs ir arī Nacionālais EKI koordinācijas punkts un Europass nacionālais kontaktpunkts.

Go Back