EMME projekts
Autors Administrator

Izmantojot EMME projekta (finansēts saskaņā ar Mūžizglītības Programmu – Leonardo da Vinci programmas Inovāciju Pārneses projektu) ietvaros gūto pieredzi, projekts ir paredzējis dot ieguldījumu šādos jautājumos.

EMME projekts izauga no vēlmes izmantot itāliešu projekta Vadības Forums iniciatīvu, kura ietvaros tika analizēta, padziļināti pētīta un izplatīta vadības kultūra citās valstīs ārpus Itālijas, proti, Grieķijā, Spānijā un Rumānijā, pielāgot šo modeli un padarīt to lietojamu dažādos kontekstos un teritorijās. Vadības Foruma struktūra ir balstīta uz četrām darbības un ar to saistīto produktu makro jomām: izpēti, analīzi, labu praksi un izplatīšanu.
Šīs pieredzes nodošana ļauj:

•    nodrošināt vadības stilu teritoriālo kontekstu;

•    noteikt priekšrocības un trūkumus tām kompetencēm, kuras inovatīviem MVU vadītājiem vajadzētu attīstīt, lai radītu pozitīvu ietekmi uz savas organizācijas konkurētspēju un attiecīgā rajona izaugsmi;

•    identificēt instrumentu un metodi vadītāju tālākizglītībai atbilstoši izmēģinātajam modelim un sasniegtajiem rezultātiem.

Tiklīdz tiek identificētas tās kompetences, kuras mūsdienīgiem MVU vadītājiem vajadzētu attīstīt kā konkurētspējīgas veiksmes faktoru, nākošais solis MVU vadības kompetenču, kas iegūtas ārpus formālās izglītības, atzīšanā, apstiprināšanā un sertificēšanā ir iekļaut EMME modeli mūžizglītības procesā, kas piešķirs vērtību jebkurai Eiropas MVU uzņēmēju iegūtajai pieredzei un profesionālajai izaugsmei.

Tīkla projekts paredz savākt, klasificēt un attīstīt inovatīvas Eiropas mēroga pieejas vadības kompetenču sertifikācijas jomā, apzinoties, ka vairums MVU vadītāju kompetenču ir iegūtas ārpus formālās izglītības vides. Turklāt projekts papildus kompetences sertifikācijai plāno izstrādāt un pārbaudīt pašnovērtējuma tiešsaistes instrumentu.