Vispārējā ietvarstruktūra

Projekts saskan ar Briges-Kopenhāgenas procesu, paredzot vienotu struktūru kompetenču un kvalifikāciju caurspīdīgumam un vienotu principu kopumu, lai apstiprinātu formālo un neformālo izglītību, nodrošinātu lielāku samērojamību starp dažādu dalībvalstu pieejām dažādos līmeņos un nepārtrauktas profesionālās orientācijas instrumentus, kas ļautu iedzīvotājiem gūt labumu no labākas piekļuves mūžizglītībai.

Valstis visā Eiropā arvien vairāk uzsver nepieciešamību ņemt vērā pilnu indivīda zināšanu, prasmju un kompetenču klāstu, ne tikai to, kas iegūts skolās, universitātēs vai citās formālās izglītības un mācību iestādēs.

ES paziņojumā ”Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: izmantojot izglītību un mācības, stimulēt uzņēmējdarbību” (2006) ir norādīts, ka uzņēmējdarbība un vadības kompetence tiek attīstītas gan formālā, gan neformālā kontekstā un ir jāattīsta tālāk instrumenti neformālās mācībās iegūtu ar uzņēmējdarbību saistītu prasmju un vadības prasmju atzīšanā un apstiprināšanā.