Ilgtermiņa ietekme
Autors Administrator
Otrdiena, 12 jūnijs 2012 00:00

Projekta ilgtermiņa mērķa grupas ir galvenokārt tās pašas, kas īstermiņa mērķa grupas: vadītāji un vadītāju asociācijas. Viens no veidiem, kā sasniegt šīs mērķa grupas, ir izmantot ieinteresēto pušu tīklu. Ar šo tīklu palīdzību partneri turpinās informēt savas mērķa grupas par projekta piedāvātajiem rezultātiem. Ikdienas praksē izmantotie partnerorganizāciju standarta izplatīšanas kanāli, piemēram, informācijas lapas, informatīvi semināri, atvērti pasākumi, utt., tiks pielietoti, lai izplatītu ar projektu saistītu informāciju ilgtermiņa mērķa grupām.
Ir skaidra apņemšanās, ka projekta galvenie informācijas resursi, piemēram, tīmekļa vietne un visi ar to saistītie Interneta instrumenti, turpinās darboties pēc projekta beigām. Turklāt, lai sasniegtu lielāku skaitu nevien galveno mērķa grupu dalībnieku, bet arī politikas noteicēju un uzņēmumu, tiks izmantoti bezmaksas informācijas izplatīšanas veidi: klātienes tikšanās un Web 2.00 izplatīšanas instrumenti (Facebook, Twitter, sociālie tīkli, izglītības tīkli, utt.). Lai sasniegtu organizācijas, kas var nodot informāciju tālāk, tiks organizētas tikšanās klātienē. Projekta laikā ir plānots izveidot ieinteresēto pušu sadarbības tīklu, kas kalpotu kā svarīgs izplatīšanas kanāls, un tiks pieliktas pūles, lai visu šo procesu padarītu ilgtspējīgu. Ilgākā laika posmā partnerorganizācijas gatavojas izmantot daudzus pasākumus, piemēram, konferences, seminārus, utt., kas apvieno galvenos spēlētājus Profesionālās izglītības un mācīšanas jomā, lai izplatītu projekta rezultātus.
Tiks meklēti arī citu līdzīgu projektu vai līdzīgu iniciatīvu dalībnieki, lai katrs projekts varētu gūt labumu no citu projektu tīkliem un kontaktiem.