Eiropas pievienotā vērtība

Eiropas tīkla atbilstība jautājumam par inovatīvu MVU vadītāju vadības kompetences atzīšanu un sertificēšanu ir galvenokārt atkarīga no neformālās mācīšanās rezultātu apstiprināšanas procesa atšķirīgās virzības dažādās ES valstīs un iespējas aktivizēt rezultatīvu informācijas un zināšanu plūsmu visā Eiropā.

Tīkls varētu veicināt uz nozaru bāzes balstītu sadarbību starp profesionālās izglītības un mācību darbiniekiem, uzņēmumiem, pētniecības centriem, sociālajiem partneriem un izglītības organizācijām, tā gūstot labumu no Eiropas ekspertu zināšanām un inovatīvām pieejām, kas ļautu prognozēt tendences un prasmju vajadzības šajā jomā.

Tīkls ir apņēmies nevien izpildīt savu konkrēto darba programmu, bet arī likt pamatus, lai turpinātu gūt savstarpēju labumu no tīkla pieredzes arī pēc ES finansētā perioda beigām, pateicoties lielākās daļas partneru organizāciju lomai un to galvenajai interešu jomai.

Koncentrējoties uz pastāvīgu mērķauditorijas pieaugumu, kas piedalīsies plašā, tīklā notiekošā diskusijā par vadības kultūru, partneris nodrošinās telpas, lai izveidotu pastāvīgu Eiropas novērošanas punktu vadītāju mācību attīstībai.

Tīkla darbību Eiropas dimensija ļaus stimulēt pārstāvju asociācijas un galvenos vadības mācību sistēmas dalībniekus atbalstīt mācību iespējas, kas varētu stiprināt Eiropas MVU, ieviešot organizatoriskos modeļus, kas spēj efektīvi reaģēt uz prasībām pēc vadības kompetencēm. Eiropas dimensijai vajadzētu arī pastiprināt iespējas ietekmēt politisko lēmumu pieņēmējus, lai novirzītu politiskās iniciatīvas vadības kompetenču attīstībai.

Pateicoties salīdzinošajai analīzei un teritoriālās ietekmes pār vadības stiliem novērtējumam, būs iespējams uzlabot vadības kompetences apstiprināšanas procesu.

Vadītāju savienību un vadītāju asociāciju iesaistīšana valsts un reģionālā līmenī ļaus paplašināt vadības kompetences sertifikācijas pašnovērtējuma instrumentu pārbaudi.