Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος ιδρύθηκε το 1995 από το Κράτος και συν-χρηματοδοτήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας και το Επιμελητήριο Χειροτεχνίας της Σλοβενίας. Το Κέντρο πραγματοποιεί ερευνητικές, αναπτυξιακές και συμβουλευτικές δραστηριότητες και είναι το σημείο όπου συγκλίνουν, συντονίζονται και συνδέονται τα συμφέροντα του κράτους και των κοινωνικών εταίρων της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Το Κέντρο μελετά τις αναπτυξιακές τάσεις στις αγορές εργασίας και προετοιμάζει τα επαγγελματικά προφίλ και τα επαγγελματικά πρότυπα με βάση τις δεξιότητες που αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και για την πιστοποίηση  των εθνικών επαγγελματικών προσόντων. Το Κέντρο αναπτύσσει μεθοδολογίες και προετοιμάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα βραχυπρόθεσμα, μέσης εκπαίδευσης καθώς επίσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλες βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αξιολόγηση των απολυτήριων εξετάσεων και των επαγγελματικών απολυτήριων εξετάσεων καθώς επίσης και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών και διδακτικών ιδεών γνώσης, μάθησης και διδασκαλίας.  Το Κέντρο αποτελεί επίσης Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα. Συνεπώς το Κέντρο δίνει μια εικόνα για το εθνικό πλαίσιο προσόντων και σύμφωνα με τις συστάσεις τα Ε.Ε. παρέχει καίριες πληροφορίες για την διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων. Το Κέντρο συνεργάζεται με οργανισμούς της Ε.Ε. και αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς για το δίκτυο CEDEFOP TT – το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την κατάρτιση των δασκάλων και των εκπαιδευτών. Το Κέντρο συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Σλοβενίας, οι εκπρόσωποι του φορέα συμμετέχουν στην ομάδα ειδικών για την ανάπτυξη των επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Το Κέντρο είναι επίσης το Εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων καθώς επίσης και το εθνικό σημείο Europass.

Go Back