Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρία η οποία ειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης στο φάσμα της Πληροφορικής και στην εφαρμογή συστημάτων Πληροφορικής. Η εταιρία ασχολείται κυρίως με : εκπαίδευση, ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών, παροχή συμβουλών, σχεδιασμό ιστοσελίδων, συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και διεξαγωγή διεθνών εγκεκριμένων εξετάσεων στο φάσμα των εφαρμογών πληροφορικής. Η Danmar έχει εμπειρία πολλών ετών στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και διαφημιστικές εκστρατείες. Όλες οι δράσεις βασίζονται στο σύστημα συνεργασίας με ντόπιους και ξένους εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς καθώς επίσης και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Ένας από τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων είναι η έρευνα της αγοράς εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το έργο της Danmar είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Go Back