Γενικό Πλαίσιο

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με την διαδικασία Bruges-Copenaghen, οραματίζεται ένα κοινό πλαίσιο για την διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων, ένα σύνολο κοινών πρακτικών για την έκφραση της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για την διασφάλιση μεγαλύτερης συμβατότητας μεταξύ του τρόπου προσέγγισης των διαφόρων Κρατών Μελών σε διαφορετικά επίπεδα και εργαλεία συνεχούς επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επωφεληθούν από μια καλύτερη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση.

Οι χώρες γύρω από την Ευρώπη δίνουν όλο και περισσότερη έμφαση στην ανάγκη υπολογισμού όλων των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου – όχι μόνο αυτών που αποκτούνται στα σχολεία, τα πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναφορά για την “Εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος της Λισσαβώνας : Ενθαρρύνοντας επιχειρηματικές απόψεις μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2006)” ορίζεται επίσης ότι η επιχειρηματικότητα και οι διοικητικές δεξιότητες αναπτύσσονται σε τυπικά αλλά και σε άτυπα περιβάλλοντα και τα εργαλεία για την αναγνώριση και έγκριση των επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων που αποκτούνται από την μη-τυπική μάθηση θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο.