Το πρόγραμμα EMME
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλλει σε αυτά τα θέματα, εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EMME, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας.

Τo πρόγραμμα EMME προέκυψε από την θέληση να μεταφερθεί η πρωτοβουλία του Management Forum, το οποίο είναι ένα Ιταλικό πρόγραμμα ανάλυσης, διεξοδικής έρευνας και διάδοσης της εκπαίδευσης της διοίκησης, σε άλλες χώρες εκτός από την Ιταλία, βασικά στην Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία με στόχο να προσαρμοστεί το μοντέλο και να γίνει εφαρμόσιμο σε διαφορετικά πλαίσια και γεωγραφικές περιοχές. Η δομή του Management Forum βασίζεται σε τέσσερις μακροοικονομικούς τομείς δραστηριότητας και συναφών προϊόντων : Έρευνα, Ανάλυση, Ενδεδειγμένες Πρακτικές και Διάδοση.

Η μεταφορά έδωσε τη δυνατότητα:

• παροχής γεωγραφικής πλαισιοποίησης των διοικητικών στυλ

• καθορισμού των δυνατών και αδύνατων σημείων των δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι διευθυντές των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστική επιτυχία του οργανισμού τους και στην τοπική ανάπτυξη

• καθορισμού ενός εργαλείο και μιας μεθόδου για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των διευθυντών που να συμφωνούν με το πειραματικό μοντέλο και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί.

Ένα ακόμα βήμα, μόλις προσδιοριστούν οι δεξιότητες που οι διευθυντές των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν σαν ένα ανταγωνιστικό συντελεστή επιτυχίας, η αναγνώριση, έγκριση και πιστοποίηση των διοικητικών δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επιτεύχθηκαν μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στοχεύουν να συμπεριλάβουν το μοντέλο EMME σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης η οποία δίνει αξία σε όλες τις εμπειρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξη των διευθυντών μικρομεσαίων στην Ευρώπη.

Το δίκτυο του προγράμματος στοχεύει να συλλέξει, ταξινομήσει και να αναπτύξει καινοτόμες Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις στον τομέα πιστοποίησης των διοικητικών δεξιοτήτων, γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες δεξιότητες των διευθυντών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκτούνται εκτός του τυπικού περιβάλλοντος μάθησης. Επιπλέον, στοχεύει να επινοήσει και να εφαρμόσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης ως συμπλήρωμα στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων.