Βραχυπρόθεσμο Αποτέλεσμα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Το κυριότερο κοινό (ομάδα-στόχος) του προγράμματος είναι οι διευθυντές αλλά και οι ενώσεις διευθυντών, οι ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώσεις επιχειρήσεων κλπ. Μια άλλη σημαντική ομάδα-στόχος είναι οι οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίοι μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την μεθοδολογία για να αναπτύξουν εκπαιδευτικά υλικά. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 200 διευθυντές θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η επικοινωνία με αυτή την ομάδα-στόχο θα γίνει μέσω των ενώσεων τους, μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων ενεργειών διάδοσης χρησιμοποιώντας και παραδοσιακά (άρθρα σε περιοδικά του κλάδου κλπ.) και καινοτόμα μέσα.