Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Η σημασία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου στο θέμα αναγνώρισης και πιστοποίησης της διοικητικής ικανότητας των διευθυντών των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαρτάται κυρίως από το διαφορετικό βαθμό προώθησης της διαδικασίας έγκρισης των αποτελεσμάτων της άτυπης μάθησης στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. και την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί μια αποδοτική ροή πληροφοριών και γνώσης στην Ευρώπη.

Το δίκτυο θα μπορούσε να βοηθήσει την συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των κοινωνικών συνεργατών και εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομεακή βάση, εκμεταλλευόμενο την Ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις και δίνοντας την δυνατότητα πρόβλεψης των τάσεων και των απαιτήσεων σε δεξιότητες σε αυτό τον τομέα.

Το δίκτυο δεσμεύεται όχι μόνο να εκτελέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας του αλλά και να θέσει τη βάση ώστε να συνεχιστεί η απόκτηση αμοιβαίων οφελών από την εμπειρία του δικτύου και μετά την περίοδο χρηματοδότησης από την Ε.Ε., λόγω του θεσμικού ρόλου των περισσότερων συνεργατών και του κύριου τομέα ενδιαφέροντος τους.

Εστιάζοντας στη συνεχή διεύρυνση του κοινού για εκτενή συζήτηση αναφορικά με τη διοικητική εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του δικτύου, ο συνεργάτης θα ορίσει τις βάσεις για να δημιουργηθεί ένα μόνιμο Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την εκπαιδευτική ανάπτυξη στη διοίκηση.

Η Ευρωπαϊκή διάσταση των δραστηριοτήτων του δικτύου θα δώσει επίσης τη δυνατότητα κινητοποίησης των ενώσεων των εκπροσώπων και των κύριων συμμετεχόντων του διοικητικού εκπαιδευτικού συστήματος για την προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζοντας οργανωτικά μοντέλα ικανά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη ζήτηση για τις διοικητικές δεξιότητες. Η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ικανότητα παρέμβασης στους πολιτικούς υπεύθυνους ώστε να κατευθύνουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων.

Χάρη στη συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των τοπικών επιρροών στα στυλ διαχείρισης θα είναι δυνατό να βελτιωθεί η διαδικασία έγκρισης της διοικητικής δεξιότητας.

Η συμμετοχή των ενώσεων των διευθυντών και των εργοδοτικών συνδέσμων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα δώσει την δυνατότητα επέκτασης της δοκιμής των εργαλείων αυτό-αξιολόγησης για την πιστοποίηση των διοικητικών δεξιοτήτων.