Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διευθυντών που αποκτήθηκαν μέσω της άτυπη και μη τυπικής μάθησης. Δεδομένου ότι γενικά οι διευθυντές αποκτούν τις περισσότερες δεξιότητες τους στη δουλειά και δεν διαθέτουν τίτλους σπουδών για αυτές είναι ένα σημαντικό θέμα για την καριέρα τους ώστε να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τη γνώμη της συνεργασίας, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να οριστούν αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες είναι μέσω της αυτό-αξιολόγησης. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης που προτείνεται από την συνεργασία, οι διευθυντές θα μπορούν εύκολα να προσδιορίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους και να δουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να καθορίσουν τις ελλείψεις τους και να παρακινηθούν να τις τακτοποιήσουν. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει μια μεθοδολογία που θα είναι ειδική για την πιστοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των διευθυντών που αποκτήθηκαν μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης. Θα σχεδιαστούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις ώστε να εξοικειωθούν οι διευθυντές με το εργαλείο.